Samenvatting rapportage Topsurfstad en Topsurf Natuur

We hebben de voor handen zijnde organische reststromen, de Topsurf producten/variëteiten op laboratorium en demonstratieniveau en de opzet van een samenwerkingsketen in de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam verkend. Op hoofdlijnen zijn de milieu- financiële effecten onderzocht en is de opzet voor het uitvoeren van diverse field lab beschreven.

Alle in het kader van onderhavige rapportage gesproken partijen ijveren voor een duurzame circulaire en biobased gevoerde economie, voor regionale en nationale ecologische, economische landschappelijke en recreatieve vitaliteit/winst. Een samenwerkingsketen om organische reststromen te verwerken tot een Topsurfvariant ten einde de vitaliteit van het landelijk gebied te vergroten en de economische recreatieve en ecologische relatie met het stedelijk gebied te versterken, is kansrijk.

Jaarlijks zijn grote hoeveelheden organische reststromen beschikbaar uit het landelijk gebied van de Krimpenerwaard en het stedelijk gebied van de gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam. Met deze organische reststromen is de verwachting dat minimaal 160.000 ton Topsurf geproduceerd kan worden. Deze Topsurf kan worden gebruikt in het stedelijk gebied (plantsoenen, boomgrond, parken, groene daken, moestuinen et cetera) en in het landelijk gebied in natuurgebieden en de afwerking van stortplaatsen. Organische reststromen worden van oudsher gezien als afvalstoffen. Door voor Topsurf zoveel mogelijk gebruik te maken van deze regionaal geoogste middelen, zodat ze niet aan- en afgevoerd hoeven te worden, wordt een besparing gegenereerd op het gebied van brandstof, uitstoot, manuren, verwerking, logistiek etc. (lees aanpak verkleinen van de milieu footprint). Maar ook in de aanschaf van grond en alle daaraan gerelateerde effecten. Als mestoverschotten regionaal benut kunnen worden behoeven deze niet meer geëxporteerd te worden. Dit levert een directe milieuwinst op. Het regionaal (stad en land) gebruiken van mest als onderdeel van Topsurf helpt om fosfaat en stikstofkringlopen te sluiten.

Topsurf biedt in potentie een win-win situatie, een economische winst en een biodiversiteitswinst. Het organiseren en het realiseren van deze win-win situatie is de kritische succesfactor om van Topsurf een succes te maken. Om het gezamenlijk belang te dienen zal een herverdeling moeten plaatsvinden van maatschappelijke en private budgetten. TSN heeft als Eco-entrepreneur het doel om van Topsurf een succes te maken. Dit doel is financieel, maar het ondernemersplan heeft maatschappelijke en sociale uitgangspunten.

In de komende field labs (korte termijn) en daarna (lange termijn), zullen de diverse stakeholders in het project samenwerkingspartners worden om de grondstoffen te gaan leveren voor de productie van Topsurf variëteiten. Dat is nodig om deze circulaire economie op te zetten. Met deze samenwerking tussen de overheden, waterschappen, agrarische sector en natuur- & recreatiegebieden en entrepreneurs worden hun conflicterende belangen omgezet naar het gemeenschappelijk belang. Het project is een illustratie van de kansen zoals die in LEADER (LOS) genoemd worden en helpt een aantal potentiële bedreigingen te voorkomen. In de afgelopen periode is op laboratoriumschaal middels veldproeven Topsurf gemaakt, toegepast en onderzocht. Er zijn diverse recepturen uitgeprobeerd en getest. Een scala aan organische reststromen en additieven zijn op specificatie gebracht tot Topsurf.

Field labs

Voor de lokale productie van Topsurf Stad mengsels stellen we voor om samen met stakeholders de volgende mengsels te maken en uit te testen in een 2-jarige field lab:
  • Topsurf Stad teeltgrond 1000 ton
  • Topsurf Stad teelgrond TOP 1000 ton
  • Topsurf Stad gezeefde grond 1000 ton
  • Topsurf Stad bomengrond 1000 ton
  • Topsurf Stad ophooggrond 1000 ton
  • Topsurf park 1000 ton
Wij stellen voor om in het landelijk gebied samen met de stakeholders 2 field labs uit te voeren.
  • Topsurf Natuur 1000 ton
  • Topsurf SL Rep 1000 ton (stortplaatsen afdekken en isoleren).
De volgende stap is fase 2. Deze fase behelst de implementatie en uitvoering van de Field labs, waarbij het product Topsurf wordt gemaakt, getest en aangepast. De productieketen wordt ingericht en de milieueffecten op Field lab niveau worden gemeten. Het resultaat is een ontwikkeld businessmodel dat uitgerold kan gaan worden.